ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Friday, June 05, 2015

ការឆ្លងឆ្លើយដាក់គ្នារវាងលោក ថាច់ សេដ្ឋា និងលោក គឹម វណ្ណឆេង ជុំវិញរឿងប្រារព្ធខួប ៤ មិថុនាការឆ្លងឆ្លើយដាក់គ្នារវាងលោក ថាច់ សេដ្ឋា និងលោក គឹម វណ្ណឆេង ជុំវិញរឿងប្រារព្ធខួប ៤ មិថុនា ។
Posted by Son Cheng Chon on Friday, 5 June 2015

No comments: