ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Tuesday, July 28, 2015

ពិធីស្រោចព្រះសុគន្ធវារីតែងតាំងព្រះចៅអធិការវត្តកម្ពុជាក្រោម

ពិធីស្រោចព្រះសុគន្ធវារីតែងតាំង ភិក្ខុ នាថសីលោ ត្រឹង ថាច់ យុង ជាព្រះចៅ
អធិការវត្តកម្ពុជាក្រោម នាទីក្រុង ឡងបិច រដ្ឋ កាលីហ្វរញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃ 
ទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ។No comments: