ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Wednesday, July 29, 2015

វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥

 ព័ត៌មានកម្ពុជាក្រោម រួមមាន៖ 

-សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដារស្ដីពី "ពិធីស្រោចសុគន្ធវារីតែងតាំងព្រះចៅអធិការនិងសង្ឃាធិបតីវត្ត នៅវត្តកម្ពុជាក្រោមទីក្រុងឡងបិច ។

-ជីវប្រវត្តិ ភិក្ខុ នាថសីលោ ត្រឹង ថាច់ យុង ព្រះចៅអធិការ ទី ១ នៃវត្តកម្ពុជាក្រោម ទីក្រុងឡងបិច រដ្ឋ កាលីហ្វរញ៉ា ។

-ព័ត៌មានស្រុកខ្មែរ និង ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ៖

អត្ថបទស្រេាវជ្រាវ៖
-បច្ចេកវិទ្យាអស្ចារ្យហួសពីការស្មានទាំង១០ នឹងចូលមកផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ។

www.vokk.net
 

No comments: