ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Tuesday, July 28, 2015

សុន្ទកថា របស់ លោក សឺង សម្រេច

លោក សឺង សម្រេច អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម មាន
ប្រសាសន៍ នៅក្នុងពិធី ស្រោចសុគន្ធវារី តែងតាំងភិក្ខុ នាថសីលោ ត្រឹង ថាច់ យុង ជាព្រះ
ចៅអធិការវត្ត កម្ពុជាក្រោម នាទីក្រុង ឡងបិច រដ្ឋ កាលីហ្វរញ៉ា ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ។

សុន្ទកថា របស់ លោក សឺង សម្រេច
លោក សឺង សម្រេច អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម មានប្រសាសន៍ នៅក្នុងពិធីស្រោចសុគន្ធវារី តែងតាំងភិក្ខុ នាថសីលោ ត្រឹង ថាច់ យុង ជាព្រះចៅអធិការវត្ត កម្ពុជាក្រោម នាទីក្រុង ឡងបិច រដ្ឋ កាលីហ្វរញ៉ា ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ។
Posted by Preichea-Koeun Thach on Monday, July 27, 2015

No comments: