ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Tuesday, July 28, 2015

លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ ថ្លែងអំពីឈ្មោះវត្តកម្ពុជាក្រោម និងអំពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (ភាគ ១)

លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ អនុប្រធានទី ១ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្លែងអំពីឈ្មោះ វត្តកម្ពុជាក្រោម
និងអំពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅក្នុងពិធីស្រោច សុគន្ធវារី តែងតាំងភិក្ខុ នាថសីលោ ត្រឹង ថាច់
យុង ជាព្រះចៅអធិការវត្ត កម្ពុជាក្រោម នាទីក្រុង ឡងបិច រដ្ឋ កាលីហ្វរញ៉ា ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ
២០១៥ ។

លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ ថ្លែងអំពីឈ្មោះវត្តកម្ពុជាក្រោម (ភាគ ១)
លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍ ថ្លែងអំពីឈ្មោះវត្តកម្ពុជាក្រោម នៅក្នុងពិធីស្រោចសុគន្ធវារី តែងតាំងភិក្ខុ នាថសីលោត្រឹង ថាច់ យុង ជាព្រះចៅអធិការវត្តកម្ពុជាក្រោម នាទីក្រុង ឡងបិច រដ្ឋ កាលីហ្វរញ៉ា ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ។
Posted by Preichea-Koeun Thach on Monday, July 27, 2015

No comments: