ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Sunday, August 02, 2015

ទិវាវប្បធម៌ខ្មែរ ដែលរៀបចំឡើងដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុង Montreal, Canada កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥

ទិវាវប្បធម៌ខ្មែរ ដែលបានរៀបចំដោយ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម សាខានៅប្រទេសកាណាសា កាលពី ថ្ងៃសៅរ៏ ទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៥ ។


01 August 2015 - Hot News from Special Reporterព័ត៌មានពីប្រទេសកាណដា៖ ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកុះករបានចូលរួមទិវាវប្បធម៌ខ្មែរ ដែលរៀបចំឡើងដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុង Montreal, Canada។
Posted by Special Reporter on Saturday, August 1, 2015


02 August 2015 - Hot News from Special Reporterព័ត៌មានពីប្រទេសកាណដា៖ ទិវាវប្បធម៌ខ្មែរ ដែលរៀបចំឡើងដោយសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុង Montreal, Canada កាលពីម្សិលមិញ បង្ហាញនូវម៉ូតសំលៀកបំពាក់ខ្មែរបុរាណ។
Posted by Special Reporter on Sunday, August 2, 2015
ខាងក្រោមនេះ ជារូបថតស្ដីពីកម្មវីធីនេះ ។ រូបថត Dan Do Facebook

No comments: