ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Wednesday, September 02, 2015

ព្រហ្មវិហារធម៌

ព្រះធម៌ទេសនាអំពី "ព្រហ្មវិហារធម៌" សម្ដែងដោយ
ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា (សុវណ្ណប្បញ្ញោ)
ព្រះចៅអធិការវត្តខេមររង្សី, ទីក្រុង San Jose, រដ្ឋ
California, សហរដ្ឋអាមេេរិក ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ
២០១៥ ។

No comments: