ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Wednesday, September 09, 2015

បិយេហិ វិប្បយោគោ ទុក្ខោ (កិរិយាព្រាត់ប្រាស់ចាកសត្វ និងសង្ខារទាំងឡាយ ដែលជាទី ស្រឡាញ់ពេញចិត្ត ក៏ជាហេតុ នាំមកនូវទុក្ខ)

No comments: