ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Thursday, October 01, 2015

ខ្លឹមសារជីវិតនៅត្រង់ណា?

ព្រះធម៌ទេសនាស្ដីអំពី "ខ្លឹមសារជីវិតនៅត្រង់ណា?" សម្ដែងដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹងរតនា (សុវណ្ណប្បញ្ញោ) ចៅអធីការវត្តខេមររង្សី, San Jose, California, សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ។

No comments: