ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Tuesday, November 24, 2015

វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥


លោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Youtube 

No comments: