ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Wednesday, November 25, 2015

ពិធីប្រណាំងទូក​ ង នៅខេត្តឃ្លាំង

Thui thì chọn 1 đoạn cho mang màu sắc đua ghe Ngo với người ta។-1 chiếc Rồng xanh Sóc Trăng, chiếc còn lại Càng Long TV-ទូកងនៅខេត្តឃ្លាំងឆ្នាំ២០១៥!

Posted by Dara Pich Danh on Tuesday, November 24, 2015

No comments: