ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Tuesday, November 17, 2015

សុន្ទរកថា របស់ លោក តាំង សារៈ នៅក្នុងកម្មវិធីខួប ៣៦ ឆ្នាំ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ ១៦ វិច្ឆិកា

លោក តាំង សារៈ ប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជា
ក្រោម ប្រចាំកម្ពុជា ធ្វើការបកស្រាយអំពី បុព្វហេតុ 
ដែលនាំឲ្យកើត មានការតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រោម នៅក្នុង
កម្មវិធីខួប ៣៦ ឆ្នាំ នៃព្រឹត្តិការណ៍ ១៦ វិច្ឆិកា ដែលបាន
រៀប ចំនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី ១៦ វិច្ឆិកា 
ឆ្នាំ ២០១៦ ។

No comments: