ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Wednesday, December 23, 2015

កថារបស់ លោក សឺង សម្រេច

សាររបស់ លោក សឺង សម្រេច នៅក្នង សន្និបាត ប្រចាំ ២០១៥ របស់សហព័ន្ធ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅរសៀលថ្ងៃទី ២០ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ។ 

No comments: