ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Saturday, December 26, 2015

ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹងរតនា ប្រធាននាយកដ្ឋាន ព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹងរតនា ប្រធាននាយកដ្ឋាន
ព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្លែងសារជម្រាបជូន
សមាជីក សមាជិកា និងអ្នកគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជា
ក្រោម អំពីសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័ននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ
របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុង Tacoma,
រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ។

No comments: