ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Saturday, December 26, 2015

លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ថ្លែងសារជម្រាបជូនសមាជីក សមាជិកា អ្នក គាំទ្រសហព័ន្ធ
ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម អំពីដំណើរការតស៊ូរបស់ សហព័ន្ធខ្មែរ
កម្ពុជាក្រោម នៅលើឆាកអន្តរជាតិ នៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំ
ឆ្នាំ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុង Tacoma,
រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ។

No comments: