ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Wednesday, December 23, 2015

សាររបស់ លោក ត្រឹង ម៉ាន់រិន្ទ

សាររបស់ លោក ត្រឹង ម៉ាន់រិន្ទ នៅក្នង សន្និបាតប្រចាំ ២០១៥ របស់សហព័ន្ធ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅរសៀលថ្ងៃទី ២០ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ។

No comments: