ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Monday, December 21, 2015

ចម្រៀងបទ៖ ស្វាគមន៍ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

និពន្ធដោយ អ្នកស្រី កៀង សាខន
(អ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងខ្មែរក្រោមប្រចាំផលិតកម្មខ្មែរក្រោម)
ច្រៀងដោយ អ្នកស្រី កៀង សាខន
នៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
នៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ។

ស្វាគមន៍ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ចម្រៀងបទ៖ ស្វាគមន៍ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិពន្ធដោយ អ្នកស្រី កៀង សាខន (អ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងខ្មែរក្រោមប្រចាំផលិតកម្មខ្មែរក្រោម)ច្រៀងដោយ អ្នកស្រី កៀង សាខននៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ។
Posted by The Prey Nokor News on Sunday, December 20, 2015

No comments: