ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Tuesday, December 01, 2015

រាត្រីសមោសរអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំ ២០១៦ របស់សាខា សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅ ទីក្រុង Long Beach

រាត្រីសមោសរអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំ ២០១៦ របស់សាខា 
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅ ទីក្រុង Long Beach, 
រដ្ឋ California, សហរដ្ឋ អាមរិក ថ្ងៃទី ៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

 

No comments: