ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Thursday, February 25, 2016

ស្រះគូគោក

មានអីត្រូវខ្វល់ គ្រាន់តែទឹករាំងនិងស្ងួតបែកក្រហែងហ្នឹង។ ធម្មជាតិមិនខឹងនឹងយើងទេគ្រាន់តែឈប់ខ្វល់ផ្ដល់ទឹកឲ្យយើងប៉ុណ្ណោះ។ស្រះស្រីព្រះត្រពាំងNước cạn ắt có người bán nước. Nắng khô khan ắt cây ko đủ oxiVì ai?

Posted by ស្រឡី ស្រឡៅ ក្របៅគុម្ព on Wednesday, February 24, 2016

No comments: