ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Thursday, March 24, 2016

អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទូរស័ព្ទ​ទំនើប​នៅ​កម្ពុជា​គួរ​រៀន​ពី​ករណី​វិវាទ​ដោះ​លេខ​កូដ​ iPhone នៅ​អាមេរិក

No comments: