ព័ត៌មានថ្មីៗពី វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម (VOICE OF KAMPUCHEA-KROM)

Thursday, June 11, 2020

កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

1 comment:

Luiz Gomes said...

អរុណសួស្តីអ្នកសុខសប្បាយជាទេ? ខ្ញុំជាជនជាតិប្រេស៊ីលហើយខ្ញុំកំពុងស្វែងរកអ្នកដើរតាមថ្មីសំរាប់ប្លក់របស់ខ្ញុំ។ មិត្តថ្មីក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ផងដែរ។

https://viagenspelobrasilerio.blogspot.com/?m=1